Мэдээ, Мэдээлэл

Хөшигийн хөндийн олон улсын нисэх буудлын гэрэл суултын систем

Энжитек ХХК нь Хөшигийн хөндийн олон улсын нисэх буудлын бүтээн байгуулалтын ажилд оролцож нисэх зурвасын гэрэл суултын системийн суурилуулалтыг 2014 2016 онд хийж ашиглалтад хүлээлгэн өглөө.

Уг ажлын хүрээнд зурвасын хөвөөний гэрэл (REDL), зурвасын төвийн гэрэл (RCLL), явгалах замын гэрэл (TEDL), ойртолтын гэрэл ( PALS, SALS), салхины шиг заагч, апроны цамхаг болон гэрэл, PAPI зэрэг гэрлүүдийг суурилуулж дууслаа.