Мэдээ, Мэдээлэл

Оюу толгойн ил уурхайн радио холбооны цамхаг шилжүүлэлт

Оюу Толгойн ил уурхайн радио холбооны 30м өндөртэй DTR#4 цамхагийн байрлалыг сольж шилжүүлэн угсрах ажлыг амжилттай гүйцэтгэж, антенн тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулан ашиглалтад оруулав.