Бүтээгдэхүүн, Үйлчилгээ

  • Холбооны цамхаг нийлүүлэх, суурилуулах
  • Холбооны сайтын шелтер, контейнер байр нийлүүлж суурилуулах
  • Шилэн кабель суурилуулах, залгаас хийх, хэмжилт хийх
  • Барилга, байгууллагын болон орон сууцны дотоод кабель сүлжээ, интернетийн кабель суурилуулах
  • Шилэн кабель болон бусад холбооны кабель нийлүүлэх
  • Сайтын цахилгаан хангамж суурилуулах
  • Нисэх зурвасын гэрэл суултын систем нийлүүлж суурилуулах
  • Захиалагчийн хүсэлтээр мэдээлэл, холбооны сүлжээ, дэд бүтэц байгуулах шийдэл гаргах, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

ЦАМХАГ

Монголд анх удаа зэврэлтээс хамгаалагдсан төмөр хийц бүхий 10 – 70м хүртэл өндөр хэмжээтэй холбооны цамхагуудыг нийлүүлж угсарсан туршлагатай бөгөөд захиалагчийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу зураг төсөл гарган дотооддоо үйлдвэрлэхээс гадна импортоор оруулж ирэн суурилуулж, засвар үйлчилгээг үзүүл...

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТООСГОН БАЙР БОЛОН ШЕЛТЕР

Холбооны тоног төхөөрөмж байрлуулах тоосгон байр, зөөврийн болон суурин зориулалттай шелтер, контейнер байрыг нийлүүлдэг. Бид Меге шелтер компанийн оффис, ресторан, үйлдвэр, агуулах, дэлгүүр, хүн амьдран суух хотхон, уул уурхайн кэмп, шинжлэх ухааны хайгуул судалгаа, харилцаа холбоо, цаг уур, ...

ШИЛЭН КАБЕЛИЙН СУУРИЛУУЛАЛТ

Манай улсад хэрэгжсэн шилэн кабелийн олон томоохон төслүүдэд амжилттай оролцож мэргэжлийн өндөр түвшинд цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэсэн бөгөөд шилэн кабелийн суурилуулалтын ажилд ашиглагддаг багаж хэрэгсэл, залгааны машин, хэмжүүрийн багаж, сүмбэ, телещка, тэмдгийн шон зэргийг захиалгаар...

НИСЭХ ЗУРВАСЫН ГЭРЭЛ СУУЛТЫН СИСТЕМ

Шороон зурвасд зориулсан энгийн болон бетон нисэх зурвасд зориулсан категори ангилалын  гэрэл суултын систем нийлүүлж суурилуулсан туршлагатай бөгөөд нөөц гэрэл, тоног төхөөрөмжийг захиалгаар нийлүүлнэ.<...